Aşgabadyň Dokma Toplumy

Sebet

HARYTLARYŇ JEMI: 0.00 TMT
Biz barada

Aşgabadyň Dokma toplumy öý rahatlygy üçin dokma önümleriniň köp görnüşlerini hödürleýär. Kompaniýa arassa pagtadan ýasalan ýokary hilli sütükli jakkard we düz çalgyçlary, uly adamlar üçin  we çagalara niýetlenen sütükli halatlary öndürýär. Şeýle hem, aşhana önümleriniň köp görnüşini, ýumşak çagalar oýnawaçlaryny we dürli dizaýn görnüşli gül we tebigy, geometriki, dürli çagalar üçin çekilen suratly önümleri satin, ranfors, kreton, flanel ýaly matalardan öndürýär.


Aşgabadyň Dokma toplumy dokma senagatynyň durmuşynda işjeň orny eýeleýär: ýurtda we daşary ýurtlarda öňdebaryjy sergilere we konferensiýalara gatnaşýar. Geljekdäki dokma önümçiligi hünärmenlerini önümçilik ýerinde taýýarlaýar.
Dokma toplumy 2007-nji ýylyň fewral aýynyň 17-ne Aşgabat şäheriniň Bitaraplyk şaýolynyň 597-nji jaýy ugrunda açyldy. Ol 37,5 gektar meýdany tutýar we tehniki-ykdysady görkeziji boýunça fabrigiň bir ýylda 5 190 tonn sütükli mata, 55,0 mln./m2  nah mata we 19,825 mln. sany dokma önümini öndürýär. Bu toplumy Orta Aziýada iň uly toplumy diyip atlandyrylýar. Aşgabadyň Dokma toplumynda zähmet çekýän hünärmenleriň arasynda öňde goýulan gaýragoýulmasyz wezipelerden ugur alynyp, meýilnama laýyklykda pagtany gaýtadan işlemegini artdyrmaga, kärhananyň ykdysady kuwwatyny ýokarlandyrmaga hem-de ylmyň soňky gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak arkaly ýokary hilli önüm öndürmäge mümkinçilik berdi. Önümleriň esasy müşderileri Russiýa Federasiýasy, Belarusiýa respublikasy, ABŞ, Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bolup durýar.     

Ekologiýanyň arassaçylygy biziň üçin örän wajypdyr. Toplumyň çäklerinde Germaniýada (KARL-MAYER, OSTHOFF, KÜSTERS, BRÜCKNER), Italiýada (SAVIO, SIMET, MARIO CROSTA) we Ýaponiýada (TSUDAKOMA, JUKI) öndürilen iň täze tehnologik enjamlar gurnalan.
Biziň önümlerimiz, dünýä ýüzünde öndürýän önümleri bilen tanymal bolmak bilen, ISO 9001 we 9002 „önümçiligi dolandyrmagy ulgamlaşdyrmak we hil gözegçiligi“ hem-de ISO 14001 „daş töwerekdäki gurşawy goramak“ OHSAS 18001 „kärhanalarda zähmeti goramak we tehniki howpsuzlygy üpjün etmek“ ýaly halkara sertifikatlaryna mynasyp boldular. Mundan başga-da, pudagyň garamagyndaky kärhanalaryň bir-näçesinde OEKOTEX we WRAP „taýýar önümler önümçiliginde bütindünýä jogapkärçiligi“ ülňileri ulanylýar.


Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 23-23-56 we 23-23-58.

Size maslahat berilýär