Aşgabatda bezeg nagyş ussalarynyň bäsleşigi geçirildi
Aşgabatda bezeg nagyş ussalarynyň bäsleşigi geçirildi
14.05.2024 4

Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň we Aýallar birleşiginiň goldawy bilen Aşgabatda bezeg nagyşlary “keşte” ussatlary üçin bäsleşik gurnaldy.

“Türkmenistan: Altyn asyr” neşiriniň habaryna görä, bäsleşige Aşgabat welaýatynyň jemgyýetçilik hyzmatlary bölümlerinde işleýän hünärmenleri gatnaşdy.

Bäsleşige gatnaşanlar sekiz jübüt döretdiler. Olar özleri bilen taýyn nagyşly işlerini getirdiler: baş gaplar, “ýakanyň” nusgalary, eşikleri, ýüpek ýaglyklary, ýapynjalary bezemek üçin nagyş. Bu ýerde gatnaşyjylar aýratyn nusgalarda - eşik elementlerinde öz başarnyklaryny görkezdiler.

Baýramçylygy Medeniýet institutynyň döredijilik toparlarynyň çykyşlary goldady. Bäsleşik meýdançasy, türkmenleriň adaty eşikleriniň iň gowy nusgalary bilen bezelip, nagyşlar bilen bezeldi.

Emin agzalary, senetçileriň nähili işleýändiklerine baha berdiler, nagyş usulynyň ulanylyşy baradaky düşündirişlerini diňlediler, döredijilik “golýazmalaryny” öwrendiler we ş.m.

Çeşmäniň belleýşi ýaly, gatnaşyjylaryň hemmesi diýen ýaly bäsleşige gatnaşanlaryň arasynda bolup, işlerine ýokary baha berildi.

Ýeňijiler guramaçylardan gymmatly sowgatlary aldylar.