Türkmenistanyň tut daýhanlary ýüpek gurçugynyň önümçiligini artdyrýarlar
Türkmenistanyň tut daýhanlary ýüpek gurçugynyň önümçiligini artdyrýarlar
08.05.2024 3

Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynda tut ekin meýdanlary giňelýär we ýüpek gurçugy bilen meşgullanýan daýhanlaryň sany köpelýär. THP-nyň habaryna görä, şu ýyl müňlerçe kärendeçi ýurduň dokma senagaty üçin çig mal bilen üpjün etmek üçin şertnama baglaşdy.

Häzirki wagtda welaýatyň tut agajynyň ekin meýdanlary 2 müň gektardan gowrak. Sebitde, onlarça ýöriteleşdirilen zawodlaryň bolmagy ýaly pudagyň üstünlikli ösmegi üçin ähli zerur şertler bar. Bu ýyl ýene 500 ton ýüpek gurçuk pili ýygnamak meýilleşdirilýär.

Iş wagtynda ýüpek gurçuklaryny iň amatly şertlerde iýmitlendirmek işine aýratyn üns berildi. Hususan-da, temperaturany we çyglylygy kadalaşdyrmak, howa çalşygy, iýmit otaglarynda yşyklandyryş.

Esasy bölegi Şawat sebitinde we Akdepe sebitinde öndüriler; Gorogly sebitiniň daýhanlary dokma senagaty üçin 800 tonn gymmatly çig mal, Boldumsaz etrabynyň daýhanlaryndan azyndan 71 tonn üpjün etmekçi.