Türkmenistanda pagta ýygymy işleri dowam edýär
Türkmenistanda pagta ýygymy işleri dowam edýär
09.12.2023 48

Ministrler Kabinetiniň yzygiderli ýygnagynda, oba hojalygy toplumynyň meselelerine jogapkär premýer-ministriň orunbasary Taňgryguly Atahalliýew, şu ýylyň on bir aýyndaky gözegçiligi astyndaky sebitdäki işleriň netijeleri barada Prezident Serdar Berdimuhamedowa hasabat berendigi barada TDH habar berdi.

Wise-premýeriň maglumatlaryna görä, umuman aýdylanda, oba hojalyk önümçiligiň ösüş depgini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende ösüş 102,6% boldy. Şol bir wagtyň özünde, Oba hojalygy ministrliginde - 102,7%, Daşky gurşawy goramak ministrliginde - 100,1%, Suw baýlyklary boýunça döwlet komitetinde - 102%, "Türkmen atlary" döwlet birleşiginde - 101,9%. Maýa goýumlaryny ösdürmek meýilnamasy 227% ýerine ýetirildi.

Şeýle hem, häzirki wagtda Türkmenistanda bugdaý ekinlerine ideg edilýändigini, sebitlerde pagta hasylynyň ýygnalýandygyny we Mary welaýatynda şeker şugundyrynyň ýygnalýandygyny aýtdy.

“Şol bir wagtyň özünde, indiki ýyl pagta ekmek üçin ýer sürülýär, oba hojalygynda ulanyljak enjamlar we agregatlar taýýarlanýar. Mundan başga-da, maldarçylygy ösdürmek, mallaryň sanyny köpeltmek, şeýle hem olar üçin ýyly we doýumly gyş üpjün etmek üçin çäreler görülýär "-diýip Atahalliýew belläp geçdi.

Hasabaty jemläp, Prezident Serdar Berdimuhamedow möwsümleýin oba hojalygy kampaniýalaryny ýokary hilli we wagtynda oba hojalygynyň talaplaryna laýyklykda geçirmekligi möhümdigini aýtdy. Şunuň bilen baglylykda, döwlet baştutany geljek ýyl hasylyna bagly taýýarlyk işlerini berk gözegçilikde saklamagy, şeýle hem meliorasiýa ýagdaýyny gowulandyrmak üçin zerur çäreleri görmegi buýurdy.