Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna çenli galan wagtyň hasaby ýöredilip başlandy
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna çenli galan wagtyň hasaby ýöredilip başlandy
21.02.2024 42

Magtymguly Pyragy portalynda türkmen edebiýatynyň we Gündogaryň görnükli dana şahyrynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna çenli wagtyň hasaby ýöredilip başlandy.

Şu gün, 2024-nji ýylyň 20-nji fewralynda sanly hasaplaýjy möhüm senä 126 gün galdy diýip habar berdi. Şol bir wagtyň özünde, «akylly» taýmer, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» şygary bilen geçýän şu ýylyň möhüm wakasyna has ýakynlaşdyrýan sagatlary, minutlary we sekuntlary hem görkezýär.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny bellemek üçin ýörite işlenip taýýarlanylan internet goşundy ulanyjylara häzirki zaman usulda türkmen edebi dilini esaslandyryjy şahyryň köpugurly şahsyýeti bilen tanyşmaga mümkinçilik berýär. Saýtyň «Döwür», «Durmuş» we beýleki tematiki bölümlerinde nusgawy şahyryň terjimehaly we döredijilik mirasy barada maglumatlar ýerleşdirilen.

Mundan başga-da, portalda Magtymguly Pyragy hakda ylmy we publisistik makalalar, onuň goşgularynyň ses ýazgylary bar. Mundan başga-da, mediatekada Oguzhan adyndaky «Türkmenfilm» birleşiginiň şahyryň ykbaly hakyndaky filmi we «Magtymguly» operasy hem bar.

Esasy dabaralaryň öňüsyrasynda milli köpçülikleýin habar beriş serişdeleri Türkmenistanda hem-de daşary ýurtlarda şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän medeni-ylmy we döredijilik çärelerini işjeň beýan edýär.

Şanly sene mynasybetli metbugat neşirleri bäsleşikleri yglan edýärler, ýubileýiň bellenilişi barada web-saýtlarda hemişelik rubrikalar we bölümler açýarlar. Hususan-da, «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron gazetiniň https://turkmenistan.gov.tm/ru/razdel/k-300-letnemu-yubileyu-mahtumkuli-fragi «Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna» atly täze bölüminde bu temadan wajyp makalalar çap edilýär.